Australian Open
Monday, Tuesday, Friday, Saturday from 11am
Wednesday & Thursday from 11am
Sunday – from 11am

Test Cricket
Australia v Sri Lanka
Thursday – Sunday from 11am

BBL
Strikers v Hurricanes – Monday 4pm
Thunder v Renegades – Tuesday 4pm
Stars v Strikers – Wednesday 12 midday
Sixers v Hurricanes – Wednesday 4pm
Scorchers v Thunder – Thursday 6:30pm

A-League
WSW v Perth – 4pm

NBL
Sydney v Perth – Sunday 12 midday